Warunki usługi

PRZEGLĄD

Odwiedzając nasze strony: outscraper.com, app.outscraper.com, api.outscraper.com, api.app.outscraper.com i/lub kupując coś od nas, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami świadczenia usług, nie możesz uzyskać dostępu do Usługi ani z niej korzystać.

Outscraper may terminate your use of the Service and/or take appropriate legal actions if you violate these Terms of Service.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które zostaną dodane do bieżącej strony internetowej, również podlegają Warunkom świadczenia usług. Z najnowszą wersją Warunków korzystania z usługi możesz zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

CZĘŚĆ 1 – WARUNKI DOTYCZĄCE STRONY INTERNETOWEJ

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że jesteś w wieku co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jesteś osobą pełnoletnią w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na zezwól na korzystanie z tej witryny przez osoby niepełnoletnie.

Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych, ani nie możesz, korzystając z Usługi, naruszać jakichkolwiek przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).

Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.

SEKCJA 2 – WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy obsługi każdego użytkownika z dowolnej przyczyny w dowolnym momencie.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego treści (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w sposób niezaszyfrowany i obejmować (a) transmisję przez różne sieci; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie do wymogów technicznych łączących się sieci lub urządzeń. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione w tej witrynie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zamieszczone w tej witrynie służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez skonsultowania się z pierwotnymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Użytkownik polega na materiałach zamieszczonych w tej witrynie na własne ryzyko.

Niniejsza witryna może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, siłą rzeczy, nie są aktualne i są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym czasie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania żadnych informacji na naszej witrynie. Użytkownik zgadza się, że jest odpowiedzialny za monitorowanie zmian w naszej witrynie.

SEKCJA 4 - MODYFIKACJE USŁUG I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie w Internecie za pośrednictwem witryny. Ilość tych produktów lub usług może być ograniczona.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług jakiejkolwiek osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty dotyczące jakichkolwiek produktów lub usług przedstawione na tej stronie są nieważne w miejscach, w których jest to zabronione.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Użytkownika spełni jego oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Serwisie zostaną naprawione.

SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ROZLICZEŃ I KONTA

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji każdego zamówienia złożonego przez użytkownika. Firma Nike może, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilość zakupionych produktów na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą dotyczyć zamówień złożonych przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień korzystających z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku wprowadzenia przez nas zmian lub anulowania zamówienia, możemy podjąć próbę powiadomienia o tym fakcie, kontaktując się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail i/lub adresu rozliczeniowego/numeru telefonu podanego w momencie składania zamówienia. Firma Nike zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zakazu składania zamówień, które według naszej wyłącznej oceny wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Użytkownik zobowiązuje się do podawania aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie w przypadku wszystkich zakupów dokonywanych w naszej witrynie. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowania informacji o swoim koncie i innych informacji, w tym adresu e-mail oraz numerów kart kredytowych i dat ich ważności, abyśmy mogli zrealizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby.

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić użytkownikowi dostęp do narzędzi stron trzecich, których nie monitorujemy, nie kontrolujemy ani nie mamy na nie wpływu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi "w stanie, w jakim się znajdują" i "w miarę dostępności", bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez jakiegokolwiek poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem przez Użytkownika z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Użytkownik korzysta z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania, a także powinien upewnić się, że zapoznał się z warunkami, na jakich narzędzia są udostępniane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych, oraz że akceptuje te warunki.

SEKCJA 8 - ŁĄCZA DO STRON TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od stron trzecich.

Łącza stron trzecich znajdujące się w niniejszej witrynie mogą kierować użytkownika na strony internetowe stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za sprawdzanie lub ocenę ich zawartości lub dokładności, nie gwarantujemy i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za materiały lub witryny internetowe osób trzecich, ani za żadne inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji należy dokładnie zapoznać się z zasadami i praktykami stosowanymi przez strony trzecie oraz upewnić się, że są one zrozumiałe. Reklamacje, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do tych stron.

SEKCJA 9 - POLITYKA PŁATNOŚCI

W celu zapobiegania oszustwom i zatwierdzania konta, wymagamy od naszych klientów dodania metody płatności przed pierwszym skorzystaniem z naszych usług.

Billing of any outstanding balance is run each month or after stopping monthly subscription prematurely. You agree to pay Outscraper the invoiced amount within 3 days of invoice.

W przypadku braku możliwości dokonania płatności w ciągu 3 dni you are allowing Outscraper to charge your card automatically for the outstanding balance.

SEKCJA 10 - DANE OSOBOWE

Podawanie danych osobowych przez użytkownika za pośrednictwem witryny internetowej podlega naszym zasadom Polityka prywatności.

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami na naszej stronie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za plany, czasów API i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć, a także do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej są nieścisłe, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia (w tym po złożeniu planu przez użytkownika).

Nie mamy obowiązku aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania informacji zawartych w Serwisie lub na powiązanej z nim stronie internetowej, w tym m.in. informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej nie powinna być traktowana jako wskazówka, że wszystkie informacje w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 - ZASTOSOWANIA ZABRONIONE

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach korzystania z usługi, użytkownikowi zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) w celu nakłaniania innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) w celu naruszenia jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub lokalnych rozporządzeń; (d) naruszania lub łamania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, znęcania się, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, pomawiania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność; (f) podawania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) zamieszczania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwych kodów, które będą lub mogą być użyte w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) ingerowania lub obchodzenia zabezpieczeń Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej w przypadku naruszenia któregokolwiek z zakazanych sposobów korzystania.

SEKCJA 13 - ODSZKODOWANIE

You agree to indemnify, defend and hold harmless Outscraper.com and our parent, subsidiaries, affiliates, partners, officers, directors, agents, contractors, licensors, service providers, subcontractors, suppliers, interns and employees, harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys’ fees, made by any third-party due to or arising out of your breach of these Terms of Service or the documents they incorporate by reference or your violation of any law or the rights of a third-party.

SEKCJA 14 - WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie będzie mimo to egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków Korzystania z Usług, przy czym takie stwierdzenie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 15 - ROZWIĄZANIE UMOWY

Zobowiązania i wierzytelności stron powstałe przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.

Niniejsze Warunki Korzystania z Usług obowiązują do czasu ich wypowiedzenia przez użytkownika lub przez nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki korzystania z usługi w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych Usług lub zaprzestając korzystania z naszej witryny.

Jeśli według naszej wyłącznej oceny Użytkownik nie spełni lub podejrzewamy, że nie spełnił któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia, a Użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub odpowiednio możemy odmówić Użytkownikowi dostępu do naszych Usług (lub ich części).

SEKCJA 16 - CAŁOŚĆ UMOWY

Niewykonanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki Korzystania z Usług oraz wszelkie zasady i reguły operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między użytkownikiem a nami i regulują korzystanie z Usługi przez użytkownika, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między użytkownikiem a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków Korzystania z Usług).

Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków Korzystania z Usług nie będą interpretowane na niekorzyść strony sporządzającej.

SEKCJA 17 - PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki korzystania z usługi oraz wszelkie odrębne umowy, na podstawie których świadczymy usługi na rzecz użytkownika, podlegają przepisom prawa obowiązującego w 5540 N Lamar Blvd #12, Austin, TX, 78756, Stany Zjednoczone, i będą interpretowane zgodnie z nimi.

SEKCJA 18 - ZMIANY W WARUNKACH KORZYSTANIA Z USŁUGI

Z najbardziej aktualną wersją Warunków korzystania z usługi można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków korzystania z usługi poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem Użytkownika jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu zmian w niniejszych Warunkach Korzystania z Usług oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 19 - PLIKI COOKIE

Aby mieć jak najlepsze doświadczenie użytkownika na naszej stronie internetowej. Używamy plików cookie, aby analizować, w jaki sposób odwiedzający, tacy jak Ty, korzystają z naszej strony internetowej, dzięki czemu możemy wprowadzać ulepszenia. Używamy też plików cookie, aby upewnić się, że strona działa normalnie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze polityka prywatności.

SEKCJA 20 - INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Warunków korzystania z usługi należy kierować na adres support@outscraper.com.